Издвојене теме

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

  • Планинарског Савеза Србије,
  • Планинарског Савеза Београда,
  • Оријентиринг Савеза Србије,
  • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

3. ОРГАНИЗАЦИЈА АКЦИЈА
3.1. План и начин реализације акције се објављује на сајту Клуба и најављује чланству на састанцима Клуба.
3.2. Редовни састанци чланова и водича Клуба одржавају се једном седмично, у термину који одреди Управни одбор Клуба.
3.3. У најави акције водич – вођа акције дужан је да упозна чланство са:
• датумом, местом и временом поласка на акцију,
• релацијом превоза и обавезама у току превоза,
• тежином и трајањем активности,
• потребним психофизичким и здравственим стањем учесника акције,
• потребном опремом и могућностима снабдевања храном на терену,
• ценом коштања акције и шта чини исту, начином уплате, новчаним износом аконтације, и сл.,
• пропозицијама и другим такмичарским обавезама, ако се најављује такмичарска активност Клуба.
3.4. Цену коштања акције сачињавају:
• цена коштања превоза која се формира тако што се укупан број места у ангажованом аутобусу умањи за 20% и укупна цена превоза подели са добијеним бројем места, што даје цену превоза по учеснику;
• цена коштања смештаја и исхране (када се организује);
• цена коштања улазница, такси, котизација, стартнине, и сл. ако су планом акције предвиђене;
• новчани допринос за потребе финансирања Клуба и секција.
• новчани трошкови припреме и организације акције;
3.5. Најављену акцију водич-вођа акције може отказати на састанку са чланством, ако је уплаћени новчани износ пријављених учесника недовољан за извођење акције.
3.6. Износ новчаног доприноса за потребе финансирања Клуба, који је укључен у цену коштања акције, одређује УО Клуба као проценат од збирне цене коштања акције за све учеснике, и износи:
• за акцију која се изводи у једном дану 5 %,
• за акцију која се изводи у више дана 2%.
Износ новчаног доприноса за потребе финансирања Клуба се не наплаћује на цену коштања акције ако се она у целости реализује у планинарском дому „Копаоник” на Копаонику. Корекција износа новчаног доприноса за потребе финансирања Клуба може се одлуком УО вршити током године, зависно од кретања цена на мало и потреба клуба.
3.7. Управни одбор Клуба може, на предлог председника одбора појединих секција, а у складу са финансијским могућностима, да донесе одлуку о материјалној подршци значајним спортским и рекреативним активностима, којима се популарише Клуб и омогућава учешће деце и омладине до 21 године.
Критеријуме за бенефиције и материјалну подршку израђују секције клуба, а доноси их Управни одбор.
4. РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИЈА ПО СЕКЦИЈАМА КЛУБА
4.1. Заједничке одредбе
4.1.1. Сваки пунолетни учесник акције, а за малолетне учеснике акције родитељ или старатељ, обавезно потписује изјаву о добровољном учешћу и прихватању обавеза које проистичу из учешћа у акцији која се реализује у иностранству, а на захтев водича-вође акције и за акције у земљи.

Деца млађа од 7 година могу бити учесници акције само са родитељем или старатељем.
Обавезе учесника активности су да:
• пре пријављивања на акцију процене своју здравствену и физичку спремност и опремљеност за конкретну акцију;
• приликом уплате новчаног износа за акцију покажу легитимацију гранског савеза из које се могу видети основни лични подаци,матични Клуб и да ли је плаћена чланарина за текућу годину;
• од поласка до повратка са акције ускладе своје понашање са правилима понашања и захтевима вође акције;
• на акцији имају код себе лична документа, оверену здравствену књижицу и легитимацију гранског савеза или такмичарску књижицу одговарајућег спортског савеза.
• све неправилности или непријатности током акције, које су настале понашањем или чињењем учесника акције или водича-вође акције, изнесу на састанку чланства са водичима или поднесу писмени приговор УО Клуба.
4.1.2. Посебна права и обавезе водича–вође акције су да:
• упозори учесника акције, који се не понаша у складу са Правилима понашања, да ће га искључити са акције;
• ако и након другог упозорења учесник акције не поштује захтеве, водич-вођа акције га јавно опомиње пред групом и искључује из акције и тиме престаје да буде одговоран за последице које могу настати због учесниковог неприкладног понашања и самосталног кретања на терену;
• брине о лицу које из било ког разлога не може да настави акцију и настоји да га доведе до најближег превозног средства ради повратка;
• пре поласка на акцију, непосредно или преко помоћника утврђује кондициону и психо-физичку спремност и опремљеност учесника, а лицима која су кондиционо и психо-физички неспремна и неадекватно опремљена не дозвољава учешће;
• писмено извештава одбор секције о проблемима који су настали током реализације акције;
4.1.3. За организацију и реализацију акције која има републички значај, или за акцију на којој се очекује учешће више од 100 учесника УО Клуба, а на предлог одбора секције, формира организациони одбор.
4.1.4. Писмени извештај водича-вође акције о неприкладном понашању појединих учесника током извођења акције разматра Одбор секције најкасније у року од 15 дана од дана пријаве. Зависно од тежине прекршаја Одбор секције предузима одговарајуће мере у складу са Статутом Клуба.
4.1.5. За реализацију акције водич-вођа акције мора да има налог за службени пут.
4.2.5. Уплаћени трошкови за учешће у акцији се не враћају, ако је до отказивања учешћа у акцији дошло после претпоследњег састанка са чланством пред реализацију акције. За иностране туре вођа активности може дати и дужи рок за отказивање (15 и више дана).
Уплаћени аранжман у пуном износу или са умањењем може се вратити у посебно оправ- даним случајевима (болест, смртни случај и сл.)
о чему одлучује Управни одбор на предлог Одбора за планинарство, а на писмени захтев пријављеног лица.
5. ИЗВЕШТАЈ И ФИНАНСИЈСКИ ОБРАЧУН РЕАЛИЗОВАНЕ АКЦИЈЕ
5.1. Писмени извештај са финансијским обрачуном о реализацији акције, вођа акције израђује у два примерка и то један за Одбор секције, а други за руководиоца МФП, најкасније 15 дана од дана када је реализована акција. Извештај о реализованој акцији усваја се на одборима секција, осим у случају када Клуб учествује у суфинансирању акције, па тада извештај усваја УО Клуба.
Ако је у реализацији акције, за смештај, коришћен планинарски дом Клуба вођа акције копију извештаја доставља и Одбору за дом.

У текстуалном делу извештаја, у кратким цртама, даје се опис реализације акције са општом оценом о успешности изведене акције. Финансијски извештај за реализовану акцију сачињава носилац (вођа акције, вођа смене, екипе) активности и тај обрачун је саставни део извештаја о изведеној акцији.
5.2. Извештај мора да садржи списак свих учесника поименично, бројеве чланских легитимација гранског савеза и износе новчаних уплата.
За учеснике акције који не плаћају учешће у акцији треба да је наведена функција, односно статус на тој акцији.
5.3. Финансијски обрачун мора да садржи све елементе потребне за утврђивање укупне финансијске реализације:
• Списак учесника акције са личним подацима (презиме и име, година рођења, број чланске легитимације гранског савеза и износ новчане уплате) потписан од стране учесника или признанице за примљене новчане уплате учесника приложене уз списак.
• Уговор о превозу и рачун за плаћени износ  превознику.
• Рачун или признанице за плаћене трошкове: преноћишта, улазница, котизације, стартнине, путарине, паркинга, организационе и друге трошкове који су настали у току реализације акције.
• Признаницу за уплаћени допринос Клубу.
5.4. Председник Одбора секције је одговорно лице за потпуност и комплетност писменог извештаја са финансијским обрачуном за изведену акцију и дужан је да води и чува архиву примљених писмених извештаја. Минимално време чувања архиве писмених извештаја са финансијским извештајима за изведене акције је 10 (десет) година.
5.5. Одбори секција Клуба, Одбор за дом и заједничке службе, на крају године израђују извештај о реализацији годишњих планова активности за УО и за гранске спортске савезе који поред анализе планова рада садржи и финансијски извештај.